South Korea

South Korea

 

Wincor Nixdorf Ltd.
13F DaeYong Bldg.,
44-1 Yeouido-Dong,
Yeongdeungpo-Gu,
Seoul, Korea (150-714)

Phone +82 2 787 15 00
Fax +82 2 787 15 99